Liebes ottfried.bamberg, lieber greenbamberg, liebes

Liebes ottfried.bamberg, lieber greenbamberg, liebes

Liebes ottfried.bamberg,
lieber greenbamberg, liebes @GAL_Bamberg,
messerscharf alles zu 100 Prozent richtig erkannt. Hier die Story zu meinen Wahlplakaten:
Nachdem die GrĂŒnen bereits am Donnerstag plakatiert hatten